ตอนฉันไม่สบาย ฉันรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อยตัว ไม่มีแรง ปวดหัว มีไขสูง ไอ การแปล - ตอนฉันไม่สบาย ฉันรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อยตัว ไม่มีแรง ปวดหัว มีไขสูง ไอ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตอนฉันไม่สบาย ฉันรู้สึกไม่สบายตัว เ

ตอนฉันไม่สบาย ฉันรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อยตัว ไม่มีแรง ปวดหัว มีไขสูง ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จาม เจ็บคอ ไม่มีเสียงจะพูด อ้วก ถ้าจะลุก นั่ง หรือเดินก็ไม่ค่อยจะมีแรงเดิน พอลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดหัว กินอะไรก็อ้วกออกมา รู้สึกหหนาวตลอดเวลา พ่อแม่เห็นอาการไม่ค่อยดีเลยพาไปหาหมอ ได้นอนเข้าน้ำเกลืออยู่ 5 วัน ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเวลาที่น่าเบื่อมาก เพราะไม่มีอะไรทำเลยนอกจากนอนเฉยๆ บนเตียง ในแต่ละวันก็จะมีหมอหรือพยาบาลเข้ามาตรวจร่างกายดูอาการว่าดีขึ้นหรือแย่ลง พอออกจากโรงพยาบาลก็กลับบ้านมาพักผ่อนที่บ้าน ยาที่หมอสั่งให้กินนั้นมีเยอะมาก หลังจากที่อาการดีขึ้นก็ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าตอนไม่สบายนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
When I'm unwell. ฉันรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อยตัว ไม่มีแรง ปวดหัว มีไขสูง ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จาม เจ็บคอ ไม่มีเสียงจะพูด อ้วก ถ้าจะลุก นั่ง หรือเดินก็ไม่ค่อยจะมีแรงเดิน I stood up and felt a headache.I feel cold all the time. Parents see the symptoms very well go to the doctor. Sleep is too saline for 5 days in the hospital at the time was very boring. Because there's nothing to do except lie around on the bed.I went home from the hospital to rest at home. Medicine the doctor ordered to eat the lot. After that I went to school improvement because the discomfort is not going to school.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Now, I do not service. I feel discomfort, headache and fatigue strength. There are high solve there I snot phlegm, sneezing, sore throat. There is no sound to say vomit if they get to sit or walk but walking strength. I virtually feel headache Know your treats, hanao at any time. Parents see the symptoms rarely good to find the doctor lie to salt water is 5 days right now are at the hospital is very boring at times. Because there's nothing do but lie dormant on the bed. Paul leaving the hospital, they go home and stay at home. Doctor drug eating is very good. After the symptoms have improved to school because they do not have the facilities to schools.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
When I am ill. I don't feel comfortable when I am, there is no undo pressure headache, there is the high-dry cough Runny nose sore throat sneezing there is no sound to speak to retch if you will get up and sit down or walk, it is not enough to have a walk-up, and then he felt a headachefeeling cold symptoms at all times parents don't take me to see a doctor, I have been lying in normal saline at 5 days when I was in the hospital, it is a time of very boring because there's nothing to do but lie down on the bed restI went out from the hospital and came back home to stay at home, and the doctor said to eat, there is a lot more after that, I went to school because I was not feeling well, don't have to go to school.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: