โทษของถั่วลิสงทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จะมีประโยชน์ แต่สำหรับบางรายอาจเกิดป การแปล - โทษของถั่วลิสงทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จะมีประโยชน์ แต่สำหรับบางรายอาจเกิดป ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โทษของถั่วลิสงทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จ

โทษของถั่วลิสง
ทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จะมีประโยชน์ แต่สำหรับบางรายอาจเกิดปฏิกิริยาต่อโปรตีนในถั่วทำให้มีอาการแพ้ถั่ว มีอาการปวดท้อง อาเจียนไอ หอบ หายใจไม่สะดวก หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้หมดสติ เพราะฉะนั้นในรายที่มีอาหารแพ้ถั่ว
จำเป็นต้องทราบข้อมูลและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วโดยเด็ดขาด
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและถั่วลิสงเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มักตรวจพบสารพิษซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สารอะฟลาทอกซิน
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Penalty of peanut
However, despite the benefits peanuts. But for some reaction to proteins in beans make a peanut allergy. Abdominal pain, vomiting, coughing, asthma, breathing uncomfortable. If symptoms are severe, can cause unconsciousness.Need to know and avoid food containing nuts is strictly prohibited.
For the safety of yourself and peanuts are foods that commonly detected toxic risk caused by a fungus called. Substance AFB Sin
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The consequence of peanut
This is useful for peanuts, but despite some reaction to proteins in peanuts, soy allergies. There is pain, vomiting, cough, gasp for breath breathing. If you have severe symptoms may lead to coma.
Need to know the facts and avoid foods that contain soy ingredients.
For the safety of yourself and the peanuts are often detected risk groups, food toxins, which are caused by infections of the expensive one substance called aflatoxin.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
a penalty of peanuts
There will be useful, but the roasted peanuts, even though for some reactions to soy protein, soy allergy symptoms stomachache vomiting, breathing it is not easy to do, if there is severe pain may be unconscious
need to know the information and avoid foods that have a mixture of peas and beans, absolutely
for your own safety and peanuts, is a food group at risk of toxic substances are often found as a result of a type of fungal infection called อะฟ, Tom กซิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: