อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสามารถสร้างความเสียหายในชีวิต แล้วควา การแปล - อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสามารถสร้างความเสียหายในชีวิต แล้วควา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสา

อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสามารถสร้างความเสียหายในชีวิต แล้วความปลอดภัยชีวิตของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการป้องกันทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Crime is horrible It can create havoc in their lives. And safety is important in the lives of students living in the university.The protection of life and property of students, staff and guests on campus.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Crime is something that is scary because it can create havoc in their lives and the safety of the students is essential to living in the gated campus. It is to protect both the life and property of the general public and students within the University.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The crime is a terrible thing because it can make the damage in my life, and then the safety of the students life is most important in the life of the fence in universityBecause it is a life, and the protection of the students and the assets of people and people in general in the University
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: