ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็กที่สุดในกลุ่มปกติคนไทยจะอยู่กันเป็น การแปล - ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็กที่สุดในกลุ่มปกติคนไทยจะอยู่กันเป็น ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็ก

ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็กที่สุดในกลุ่ม
ปกติคนไทยจะอยู่กันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่คนเดียว
และเราจะมีชื่อหลายชื่อ ใช้เรียกตามความสนิท อย่างฉันมีประมาณ 10 กว่าชื่อ hahaha~

I have 4 closefriends and I'm youngest
normal thai like stay in a grop , not alone
and we have used several name
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
I have a close friend who is 4 and my youngest is in Thailand
normal people as a group.
Not alone and we will have several names. Used by the display. I have about 10 more than the name hahaha ~

i have 4 closefriends and i'm youngest
normal thai like stay in a grop,.not alone
and we have used several name.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
I have a close friend who is 4 and my children in a normal Thai people are
group together as a group. Not alone
and we will have several names. Use the run as well as I have about 10 more than the name I have 4

~ hahaha and I youngest closefriends
stay in normal thai like a grop, not alone
and we have used several name
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
I have a close friend who is 4 and my children in the normal
Thai people will be as a group are not alone
and we will have the name of the many names used to call friends, I have more than 10 names hahaha ~

I closefriends and have 4 M I' youngest
Thai like normal stay in a grop,
not alone and we have used several name
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: