ฉันรักประเทศของฉัน. ฉันรักประเทศไทย. ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงา การแปล - ฉันรักประเทศของฉัน. ฉันรักประเทศไทย. ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ฉันรักประเทศของฉัน. ฉันรักประเทศไทย

ฉันรักประเทศของฉัน. ฉันรักประเทศไทย. ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทั่วทุกภาคของประเทศ. มีอาหารไทยชั้นเลิศ. และมีผลไม้มากมายหลายชนิดทุกฤดูกาล. ประเทศไทยของฉัน มีประชาชนหลายเชื้อชาติ. หลายศาสนาและหลายชนเผ่า. แต่พวกเราทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา. เพราะพวกเราถูกสอนให้รักกัน สามัคคีกันโดยมีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์. เป็นสิ่งรวมจิตใจของคนไทยทุกคน
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
I love my country. I love Thailand. Country with beautiful attractions across the country. Thailand has excellent food. And there are many different kinds of fruit every season. My country. A multi-ethnic population.Multi-religious and multi-ethnic. But all of us are very peaceful, no ethnic and religious discrimination. Because we were taught to love. Harmonization with national institutions. Religion and monarchy.Thailand is the soul of everyone.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
I love my country. I love the Thai nation. Countries where there is a beautiful tourist attraction throughout every region of the country. Fine Thai food, there are many fruits and many kinds of every season. My Thai country. There are many people's ethnicity. Many religions and many tribes. But we all live together, there is a racial and religious discrimination. Because we have been taught to love each other in accordance with religious institutions and Kings. As an integrated mind of Thai people.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
I love my country.I love Thailand.The country has beautiful places nationwide. Prof. Thai food. Prof. fruit and there are many kinds of every season.in Thailand. I have many people AjarnMany religions, and many of the ethnic, but all of us are together, there is no peace, tranquility and the apartheid Prof. because we have been taught to love each other, there is solidarity, national institutions, religion and the king.This is what my heart as well as all the Thai people.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: