วิธีทำตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือด แล้วใส่เส้นสปาเก็ตตี้ลงไป คนให้เส้นจมน้ำห การแปล - วิธีทำตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือด แล้วใส่เส้นสปาเก็ตตี้ลงไป คนให้เส้นจมน้ำห ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือด แล้วใส

วิธีทำ
ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือด แล้วใส่เส้นสปาเก็ตตี้ลงไป คนให้เส้นจมน้ำหมดทุกเส้น หรี่ไฟอ่อนพร้อมปิดฝา ต้มประมาณ 20 นาที เช็คว่าสุกหรือไม่ (ลองหักดูว่า ข้างในเป็นสีเสมอกันหรือไม่ หากตรงกลางมีสีขาวๆ แสดงว่ายังไม่สุก) นำเส้นสปาเก็ตตี้ต้มสุกแช่น้ำเย็นสักครู่ สะเด็ดน้ำออก นำไปคลุกกับน้ำมันพืช พักไว้
ตั้งกระทะให้ร้อนพร้อมใส่เนยสดและหัวหอมใหญ่ ผัดจนหอมสุก
นำหมูสับลงไปผัดพอสุก ใส่มะเขือเทศสับ ซอสมะเขือเทศ และพริกไทยผัดให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยคนอร์อร่อยชัวร์ และน้ำตาลทราย ผัดให้เข้ากัน ใส่ใบโหระพาสับผัดให้เข้ากันจนสุก นำเส้นสปาเก็ตตี้ใส่จาน ตักซอสมะเขือเทศหมูสับราดหน้า ตกแต่งด้วยใบโหระพาตามชอบพร้อมเสิร์ฟ
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How do
.Set the kettle to boil. Add the spaghetti to the West. I drowned out all the lines. Dimmer light cover and boil for about 20 minutes, check that it is cooked or not (whether it be a tie-in or not. If the center is white.The lines of spaghetti boiled water to cool for a few seconds drained off mixed with vegetable oil and set aside
.Set the pan to heat and add butter and onion. Chopped onion and fry until the pork is cooked, stir
sufficiently mature. Add tomato sauce, chopped tomatoes and pepper, stir to combine,
.Season with Knorr sure delicious. And sugar. Stir to combine. Add chopped basil, stir to combine and cook. Bring a plate of spaghetti. Spoon tomato sauce topped with minced pork. Decorate with basil to taste and serve.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make
.Set the boiling Kettle, and then the spaghetti. The man drowned out all the lines. Light light dimmer with lid Boil about 20 minutes check whether cooked or not (try less and see if it is always the same color? If the middle of khao color. Deliver frozen Spaghetti cooked boiled cold water a few minutes drain out. To mix with vegetable oil and
Set frying pan, heat butter and Add onion, fried until cooked onion, minced pork fried to be powerful enough to mature. Chopped tomatoes, tomato sauce and chili Thai stir fried together
.Season with tasty fried sugar khona and leisure together Put the chopped Basil stir fry together until Lead wire spaghetti plate lap fried Minced pork, tomato sauce with basil, as love served.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How do
Set the pot boil the water to the boil, then add the cheese Spaghetti hair down to your hair in the water, and all the line dim light pastel colors with the lid closed kettle for about 20 minutes or till cooked check if it is not (try to break through that side of it is, if not always in the middle, or have a clear color.Bring your hair spa cheese Spaghetti cooked frozen cold water for a few minutes to drain out the water used to mix with vegetable oil
property.set the frying pan, Heat butter and put onion and stir fry until cooked
pork chop onions to fry till cooked put chopped tomatoes tomato sauce and pepper Stir together
Knorr seasoning with delicious wishes and fry together. Add sugar sweet basil leaves chopped Stir together until cooked, put your hair in a dish cheese Spaghetti tomato sauce spoon curried minced pork with sweet basil leaves and serve with the like
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: