อุปกรณ์ การทำลาบหมูส่วนผสมที่ใช้ทำลาบหมู- หมูสับ 4 ขีด- ใบสาระแหน่ 2 ช การแปล - อุปกรณ์ การทำลาบหมูส่วนผสมที่ใช้ทำลาบหมู- หมูสับ 4 ขีด- ใบสาระแหน่ 2 ช ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อุปกรณ์ การทำลาบหมูส่วนผสมที่ใช้ทำล

อุปกรณ์ การทำลาบหมู
ส่วนผสมที่ใช้ทำลาบหมู
- หมูสับ 4 ขีด
- ใบสาระแหน่ 2 ช้อนโต๊ะ
- ข้าวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
- ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ
- ผักชีหั่นหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ
- หอมแดงหั่นหยาบ
- ถั่วฝักยาว 5-6 ฝัก แต่ละท่อน หันเฉียง อย่างละครึ่งท่อน
- น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- พริกป่น 1/2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาล 1 ช้อนชา
วิธีทำส้มตำไทย
ส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย
- มะละกอดิบ 1 ลูก
- กระเทียม 5-6 กลีบ
- พริกขี้หนู 5-6 เม็ด
- มะเขือเทศผ่าครึ่ง 2 ลูก
- ถั่วลิสงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
- ถั่วฝักยาวหั่น 1 ฝัก
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะนาว หรือ น้ำมะขามเปียก 1/4 ถ้วย
- น้ำตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลาร้าต้ม
- งาขาวคั่ว
- ใบสะระแหน่
- ผักชีฝรั่ง
- มะนาว
- น้ำปลา
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Making equipment Pork: Ingredients used to make spicy minced pork
- minced 4 matches
- mint leaves 2 tablespoons
- rice 2 tablespoons
- onion 2 tablespoons
- coriander, coarsely chopped 1 tbsp.
-
coarsely chopped shallots.- Pea pods 5-6 pieces each turn of each half
-
3 tablespoons lemon juice - 2 tablespoons fish sauce
- chili powder 1/2 tbsp
-
1 teaspoon sugar Method: Thailand salad ingredients. Use a Salad Thailand
-
papaya first child - 5-6 garlic cloves
.-
Pellets pepper 5-6 - tomatoes, halved 2 children
-
2 tablespoons roasted peanuts - chopped pea pods 1
-
2 tablespoons fish sauce - 2 tablespoons dried
- lemon juice or tamarind juice 1/4.
cup sugar - 1 tablespoon love it
-
boiling water fish.- Roasted sesame
-
mint leaves - celery
-
Lime - fish sauce.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Equipment to make larb Moo
ingredients used to make spicy Minced pork
- Pork chop 4 tick
.- The 2 tbsp Peppermint
- 2 tbsp roasted rice
- Trim green onions 2 tablespoons shredded coriander
-
1 tbsp coarse-rough sliced shallots
.-5-6 pods and string beans on each block face- Each half-verse
- 3 tbsp lemon juice
- 2 tbsp fish sauce
-1/2 tbsp chili powder-1 tsp sugar
.
How to make som Tum Thai papaya salad ingredients used
Thai
-
1 raw papaya balls-5-6 cloves garlic,
.-Paprika, 5-6 PCs.
-
2 tomatoes cut into half-2 tbsp roasted peanuts.
-
And string beans with sliced pods 1-2 tbsp fish sauce. -2 tbsp dried shrimp

-The lime juice or tamarind juice 1/4 cup of wet
-1 tbsp sugar Tin.
-
And fermented fish sauce soup-Roasted white sesame seeds
-
-Melissa officinalis leaf. Lemon-parsley

- Fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The device
Spicy Pork Ingredients used to make a spicy pork
-
Pork Chop on the scale 4 - 2 tablespoons of mint leaves the Essence
- 2 tablespoon of roasted rice
-
onion 2 tablespoon sliced - parsley, roughly chopped 1 tablespoon
-
roughly sliced shallot- long beans 5 - 6 Separate each piece diagonally facing each half
-
3 tablespoons of lemon juice - 2 tablespoon of fish sauce
- cayenne pepper 1 /2 teaspoon of
- 1 teaspoon sugar

how do Thai Spicy green papaya salad ingredients used to make the Thai Spicy green papaya salad
-
papaya 1 ball - 5 cloves garlic - 6 cloves
- 5 red chilies - 6 tablets
-
2 tomatoes, cut half-roasted peanuts 2 tablespoon
-
long beans and sliced 1 shower - 2 tablespoon of fish sauce
-
dried shrimp 2 tablespoon - lemon juice or tamarind juice 1 /4 cup
- 1 tablespoon Sugar _Beep when new mail arrives
-
water boil fermented fish- white sesame roasted
- mint leaves.
-
parsley - lemon juice
- fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: