เพราะว่า ทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องของความรักนั้นเเม้จะอยู่ไกลกันเเต่พรหมลิข การแปล - เพราะว่า ทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องของความรักนั้นเเม้จะอยู่ไกลกันเเต่พรหมลิข ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

เพราะว่า ทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องของควา

เพราะว่า ทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องของความรักนั้นเเม้จะอยู่ไกลกันเเต่พรหมลิขิตก็บันดาลให้มาเจอกันและเกิดความรักต่อกัน และ แม้ตัวของชายหนุ่มคนนี้จะตายจากไป เเต่ความรักและความห่วงใยที่เขามีก็ยังไม่เคยจางหายไป
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
เพราะว่า ทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องของความรักนั้นเเม้จะอยู่ไกลกันเเต่พรหมลิขิตก็บันดาลให้มาเจอกันและเกิดความรักต่อกัน และ แม้ตัวของชายหนุ่มคนนี้จะตายจากไป But the love and concern he had was never waned.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Because of that, I know the story of the love it even though it is my fate, but it is too far, come to meet each other and love each other, and even some of the young men who will die from. But the love and care that he has still never fades.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
because I do, I know that it was the love of เเม้ will be far away, but it was inspired by destiny, and he had met, and there was the love of a young man, and even the death of the individual who will be the love and concern that he has not had to have been fading away
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: