ขอบเขตของโครงงาน1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยาย การแปล - ขอบเขตของโครงงาน1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยาย ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ขอบเขตของโครงงาน1. ระยะเวลาในการศึก

ขอบเขตของโครงงาน
1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
1. ขวดพลาสติก
2. มีด , คัดเตอร์, กรรไกร, เชือก
3. ดินสอ , ปากกา , ไม้บรรทัด
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Scope of the project: 1. The duration of the study in July 2556 until September 2556
2. Equipment used in the project: 1. Plastic bottles
2. Knife, a router, scissors, string
3. Pencils, pens, ruler
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The scope of the project
1. In the period July to September 2556 (2013) 2556 (2013)
2. materials and equipment used in the project
1. Plastic bottle
2. knives, scissors, rope,
3. Pencil, pen, ruler,
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Scope of Work
1. The period of the study in July, 2556 to September, 2556
2.materials and equipment used in the implementation framework
1. plastic bottle
2. knife, eclectic, scissors, a rope
3. pencil, a pen, a straightedge
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: