แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้มันช่างแสนประทับใจมากๆ อากาศที่นี่ดี การแปล - แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้มันช่างแสนประทับใจมากๆ อากาศที่นี่ดี ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้ม

แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้มันช่างแสนประทับใจมากๆ อากาศที่นี่ดีมากๆ สดชื่น สบาย มีดอกไม้สวยงามมาก ถึงแม้ต้องเดินทางไกลแตก็คุ้มที่ได้มาถึง สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นฉันอยากให้เธอมาเที่ยวกับฉันบ้่างจัง
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
But it was worth when it comes. This holiday, it's very impressive. The climate is very pleasant with a fresh flower. Despite the long trip, but worth it when it comes.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
But it was worth the long holidays coming to this very impressive had gotten here good fresh beautiful copious comfort. Although the need to hike, but the money has arrived.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
but it was well worth the long holiday, but it was a very very very impressive air here is very good fresh flowers very nice comfortable though must travel far outweigh the breaking over cocktails. Come up to
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: