จากรูปเป็นวิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้า โดยใช้วิธีการปรับค่าแรงดันทางไฟฟ้าจาก การแปล - จากรูปเป็นวิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้า โดยใช้วิธีการปรับค่าแรงดันทางไฟฟ้าจาก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

จากรูปเป็นวิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้า โด

จากรูปเป็นวิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้า โดยใช้วิธีการปรับค่าแรงดันทางไฟฟ้าจากเครื่อง Variac และวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) จาก Amp meter ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ต้องการค่ากำลังไฟฟ้าเท่ากับ 120 วัตต์ วิธีการปรับ คือ เริ่มจากปรับค่าแรงดันทางไฟฟ้าจากเครื่อง Variac แล้วทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า จาก Amp meter ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้าจะปรับเปลี่ยนไปตามค่าแรงดันทางไฟฟ้า ซึ่งเราจะต้องนำค่าแรงดันทางไฟฟ้า (V) ที่เราปรับได้ไปคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้กำลังไฟฟ้าตามที่ต้องกา
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How to find the figure of power. Using the electrical voltage from a variac and measure the electrical current (i) of amp meter, which in this experiment to the power equal to 120 watts is fine.variac and measure the voltage of the power amp meter, which will change the voltage of electricity. We must bring the electrical voltage (v), we have to adjust the voltage multiplied indefinitely.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
From how to find the power adjustment is made by means of electrical voltage from a Variac and measure electricity (I) from an Amp meter in this experiment requires electrical power equal to 120 w how to adjust: A Variac voltage measurement from the Amp meter, electricity charges will be adjusted in accordance with the electrical voltage. We need to bring up the electrical supply voltage (V) that we have to multiply the value of electricity continuously.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
the figure is a way to find the power supply using the method of electrical voltage adjust the settings from the Variac and measure electrical current (I) from Amp meter in which the experiment was setup to power is equal to 120 watts How to adjustVariac, and make the current Measurement Values from Amp meter, electrical current will be adjusted according to the electrical voltage which we will need to bring the electrical pressure (V) that we have to adjust to the current multiplied by the increasingly
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: