ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้าคู่ที่พอดี สำรวจปลายไม้ค้ำยันมียางส การแปล - ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้าคู่ที่พอดี สำรวจปลายไม้ค้ำยันมียางส ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้า


ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้าคู่ที่พอดี สำรวจปลายไม้ค้ำยันมียางสวมกันลื่น

- ยืนด้วยขาข้างที่ดี และทรงตัวให้ดี ยืนตัวตรง ศีรษะและตามองไปข้างหน้า
1)ยืนทรงตัวดวยไมค้ํายันฯและขาขางปกติ
2)กาวไมค้ํายันใตรักแรทั้งคูไป 1 กาว
พรอมขาขางไมปกติยกลอยไว
3)รับน้ําหนักตัวดวยมือทั้งสองขางที่จับไม
ค้ํายันใตรักแร กาวขาขางปกติถึงระดับ
ไม้้ํค้ำยันใตรักแร
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

First walk with crutches. Wear shoes that fit. Explore the crutches have rubber non-slip wear

- stand with legs as well. Good and stable upright head and forward to: 1) stand poised on  should not  bracing the leg and the normal  b
.2)  agreement not  bracing under  love Rae  both  to one's  F
with  with feet b  the non  normal lift sensitivity 
3) the weight of the knife  submarines. hand, both sides of the handle  not 
bracing under  Rae loves .  a leg above the normal level  b
°  wooden crutches under my mineral  .
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

Before Prop. The pair of shoes should put fit. Survey at the end of the prop is wearing rubber floor mat

- Stand with the good leg and a good provider. Stand straight head and eyes looking forward to
1) stands poised to uphold  wayamai  jade yan and legs (b)  ngopkati
. 2).    tai braced wamai love   to host both the Ku 1. าว
benediction   ngamai  b-regular leg raises) 3 
"floating weight for both wayamue " b  that caught my 
  tai braced apart love. Wakha ngopkati .  b
 braced wood level tai   first love.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

before walking with poles should be against a shoe that fit explore the poles against a non-slip rubber wear

- Stand with the leg, and stability, and stood upright, his head, and his eyes looked forward
1) standing in the microwave subsystem fails   C systematically against the leg and B 
normal.2) in the  วไม , discussed below, to confirm his love for the    to Cooper, both 1,
a blessing   Om legs B  , Microsoft's normal sensitivity to float lift 
3) is discussed below, the heavy blade  and both hands. b  
the handle, as well as systematically lifted his love for the    a, B  leg, a normal level of wood
 depreciation against a guarantor for the  love 
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: