เรียงความเรื่องครอบครัว. ครอบครัวของฉันมี๔คนมีพ่อแม่และฉันกับพี่ชายพ่อ การแปล - เรียงความเรื่องครอบครัว. ครอบครัวของฉันมี๔คนมีพ่อแม่และฉันกับพี่ชายพ่อ ภาษาญี่ปุ่น วิธีการพูด

เรียงความเรื่องครอบครัว. ครอบครัวขอ

เรียงความเรื่องครอบครัว. ครอบครัวของฉันมี๔คนมีพ่อแม่และฉันกับพี่ชายพ่อและแม่ฉันประกอบอาชืพขายของพี่ชายฉันเรียนกฏหมายฉันสอบได้พยาบาลฉันอยากเป็นพยาบาลที่ดีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาญี่ปุ่น) 1:
家族に関するエッセイ。私の家族は4人は両親と弟、父と母、私のアセンブリの名前を持って、彼の兄弟のために、私は私が看護師や人々を助けるになりたかった看護師は、私の家族は家族であると確信している、法律を学びました。暖かい
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาญี่ปุ่น) 2:
彼の家族についてのエッセイします。私の母、父と弟、私の弟の学校試験看護師、看護師と私の仲間の男、暖かい家族を支援したいを法律アミール chuep と私の家族、両親、そして私で 4 人があります。
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาญี่ปุ่น) 3:
Ajarn についてのエッセイ私は4人家族を持っています、私の親と私は私の兄弟と彼の母親と父親と私の兄弟の売上高を置かなければなりませんか ??? 私は私の法律試験を学んだ. 私は看護師、看護師、であって、そして気持ちが良い家族として彼の仲間の人間に手を貸すために、私の家族を必要とします。
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: